• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Българската литература: Сравнимо и несравнимо

По замисъл вниманието на конференцията е насочено към различните аспекти на връзките на българската литература с другите литератури, като се потърсят онези текстове и явления, които предполагат сравнително разглеждане. Предлагаме няколко възможни проблемни полета:

- Универсално (сравнимо) и уникално (несравнимо) в българската литература. Възможност и проблематичност на подобна опозиция.
- Аналогични дебати в други култури (спорове за уникалността за принадлежността към някакъв по-общ модел или културна общност).
- Основания за сравнение - пряко въздействие, типологически сходства, споделена (близка) социална среда.
- Има ли периоди и течения (например възраждането, модернизма, социалистическия реализъм, "антитоталитарната" литература), които са по-подходящи за сравнителни наблюдения. Основания за съществуването на подобни "привилегировани" зони в културната история.
- Има ли периоди и течения, които са неподходящи за сравнителни изследвания. Аргументи за подобни гледни точки и за тезите за уникалността на българската литература като цяло (или за всяка национална литература).
- Сравнителни анализи на конкретни творби и явления в българската литература и проблеми на рецепцията.

Конференцията се проведе 24 април в Софийския университет.