• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Устав

УСТАВ

на Сдружение с нестопанска цел Академичен кръг по сравнително литературознание – АКСЛИТ

Асаdemic Circle of Comparative Literature – ACCL
Сеrсlе асаdémique de littérature comparée – CALIC

Приет на 27. 04. 2001, изм. и доп. на ОС на 27. 04. 2011

 

ПРАВЕН СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

ЧЛЕН 1.
Сдружението е българско юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява и ще осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и разпоредбите на този Устав.

ЧЛЕН 2.
Наименованието на сдружението е:
Академичен кръг по сравнително литературознание, съкратено - АКСЛИТ.
Наименованието се изписва и на английски език:
Асаdemic Circle of Comparative Literature, съкратено - АССL,
както и на френски език:
Сеrсlе асаdémique de littérature comparée, съкратено – САLIC.

ЧЛЕН 3. (изм. 2011 г.)
Сдружението е със седалище в град София, община Слатина. Адресът на управлението е: София - 1113, бул."Шипченски проход" № 52.

ЧЛЕН 4.
Сдружението се учредява за извършване на общественополезна дейност.

ЧЛЕН 5.
Сдружението се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

ПРЕДМЕТ

ЧЛЕН 6.
Предметът на дейност на Сдружението е развитие на проучванията в областта на сравнителното литературознание.

ЦЕЛИ

ЧЛЕН 7.

Сдружението си поставя следните цели:

  • Обединяване на научни работници, университетски преподаватели и литературни критици, работещи в областта на сравнителното литературознание.
  • Координация в изследователската, преподавателската и популяризаторската им дейност.
  • Обмяна на информация по текущата научна проблематика.
  • Подпомагане на научния обмен със сродни чуждестранни и международни организации.
  • Подпомагане на членовете при участие в международни проекти по сравнително литературознание.
  • Да работи за включване на български литературни произведения в международни проекти по сравнително литературознание.
  • Пропагандиране на българското сравнително литературознание по света.
  • Обогатяване на националната култура чрез новите постижения в сравнителното литературознание.

СРЕДСТВА

ЧЛЕН 8. (1) Средствата за постигане определените цели на Сдружението са следните:
- Организиране на работни срещи, дискусии, семинари, колоквиуми с национален и международен характер.
- Установяване на контакти, сдружаване и приемане като колективен член на сродни български организации.
- Асоцииране със сродни чуждестранни и международни организации.
- Издателска дейност за публикуване на научните резултати от съвместната и индивидуалната работа на членовете на Сдружението; издаване на информационен бюлетин и пр.
- Консултантска и експертна дейност, свързана с предмета на дейност на Сдружението.
- Организиране на български и международни научни конкурси в същата област.
- Създаване на библиографска информационна банка по сравнително литературознание.
- Популяризаторска дейност за сравнителното литературознание.
-Организиране на курсове за формиране на кадри и повишаване на квалификацията по сравнително литературознание.
- Учредяване на стипендии за докторанти по сравнително литературознание.

Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, за която е регистрирано, и като използва прихода за постигане на определените в Устава цели.

Сдружението не разпределя печалба между членовете.

ИМУЩЕСТВО

ЧЛЕН 9.
Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи и вещни права, включително първоначалните учредителни дарения, дарения или завещания, субсидии и други постъпления по законен ред.
Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движими и недвижими имоти, права на интелектуална собственост, ценни книжа, дялово участие, акции и други имуществени и неимуществени права. Български и чуждестранни физически и юридически лица могат да правят дарения или завещания в полза на Сдружението, в съответствие с неговите цели.
Когато дарителят или завещателят желае с дарението/завещанието/ да бъде учредена награда или стипендия, той може да поиска наградата или стипендията да носи неговото име или друго определено от него име.

ЧЛЕН 10.
Право на разпореждане с имуществото и целесъобразното използване на средствата на Сдружението има Управителният съвет, в съответствие с пълномощията по този Устав.
Управлението на средствата на Сдружението трябва да гарантира запазване и увеличение на имуществото.

ЧЛЕН 11.
Членовете на Сдружението могат да ползват неговото имущество само съобразно целите на Сдружението и съобразно установения от Устава или нормативните актове ред.

ЧЛЕН 12.
Сдружението набира постъпления в своето имущество чрез събиране на членски внос, чрез приемане на дарения и завещания и чрез извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Сдружението, като използва приходите за постигане на определените в Устава цели.

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНУВАНЕ В СДРУЖЕНИЕТО

ЧЛЕН 13. (изм. 2011 г.)
Членуването в Сдружението е доброволно. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица - научни работници, преподаватели и литературни критици в областта на сравнителното литературознание, и български и чуждестранни юридически лица с интереси в областта на сравнителното литературознание. Те трябва да приемат и спазват Устава на Сдружението, да признаят избраните органи на управление, да плащат редовно определения от Общото събрание годишен членски внос, да спазват професионалната етика.

ЧЛЕН 14.
Новите членове кандидатстват с кратка творческа автобиография и заявление за членство по установен образец, подадени до Управителния съвет. В заявлението кандидатите декларират, че са съгласни с принципите и правилата на Устава, че признават ръководните органи на Сдружението и редовно ще плащат членски внос.
Приемането на нови членове става с решение на Управителния съвет.

ЧЛЕН 15.
Всеки член на Сдружението има правото и задължението да участва в Общото събрание с право на един глас. Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му, по реда, предвиден в Устава.

ЧЛЕН 16.
Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

ЧЛЕН 17.
Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството.

ЧЛЕН 18.
Управителният съвет може да предлага почетни членове на Сдружението, български и чужди граждани с особени заслуги към развитието на сравнителното литературознание, чиито кандидатури се приемат на Общо събрание. Почетните членове са освободени от членски внос и не участват в органите на управление.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

ЧЛЕН 19.
Членството се прекратява:
1. по искане на член на сдружението, отправено с писмено заявление до УС на сдружението,
2. за физическите лица - със смъртта на лицето или поставянето му под пълно запрещение, а за юридическите лица - с прекратяването им или обявяването им в несъстоятелност,
3. (изм. 2011 г.) по решение на Общото събрание, ако:
- нарушава драстично професионалните етични норми,
- съзнателно извършва действия против интересите на сдружението, нанася умишлено щети на неговото имущество,
- с действията си показва грубо пренебрежение и незачитане на разпоредбите на Устава и/или на решенията на ръководните органи,
- лицето не е плащало членски внос повече от една година и системно не участва в дейността, което се констатира по наличните документи.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

ЧЛЕН 20.
Членският внос се определя като месечна вноска в български лева. Размера на вноските и реда на тяхното внасяне се определя от Общото събрание.

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

ЧЛЕН 21.
Органите на управление на Сдружението са:
1. Общо събрание на членовете на сдружението,
2. Управителен съвет,
3. Председател.

ЧЛЕН 22.
Върховен орган на сдружението е Общото събрание. То се състои от всички негови членове, като юридическите лица се представляват от упълномощени делегати по представителна квота, определена от Управителния съвет.

ЧЛЕН 23.
Почетните членове на сдружението могат да участват в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас, но не могат да бъдат избирани в ръководните органи.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ЧЛЕН 24.
Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива. Общо събрание може да се свика и по писмено искане на 1/3 от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. В този случай Управителният съвет се задължава да свика Общо събрание в едномесечен срок.

ЧЛЕН 25. (изм. 2011 г.)
Поканата за общо събрание трябва да съдържа: дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
Поканата се обнародва в един национален ежедневник най-малко 30 дни преди датата на Общото събрание и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
Поканата се обнародва в национален ежедневник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден, както и се публикува на сайта на сдружението.

КВОРУМ

ЧЛЕН 26.
Общото събрание се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на сдружението.
При липса на кворум общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ГЛАСУВАНЕ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

ЧЛЕН 27.
Всеки член на Общото събрание, има право на един глас, който упражнява лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно. При членове -юридически лица, важи конкретно определената квота на представителство. Гласуването в Общото събрание е явно и решенията се взимат с обикновено мнозинство - 50 на сто +1 от присъстващите.

ЧЛЕН 28.
По важни въпроси, отнасящи се до сдружението, като изменения и допълнения на устава и решения за преобразуване или прекратяване на сдружението, решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ЧЛЕН 29.
(1) Общото събрание:
1. Определя основните принципи, цели и задачи на сдружението;
2. Прави промени и допълнения в устава;
3. Определя броя, избира и освобождава членове на управителния съвет;
4. Избира и освобождава председател на сдружението;
5. Прекратява членството, в предвидените в член 17 случаи.
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
7. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението, както и за участие в други организации;
8. Приема бюджета на сдружението;
9. Приема отчета за дейността на управителния съвет;
10. Приема други вътрешни актове.
(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(4) По въпроси, които не са включени в дневния ред не могат да се вземат решения.

ЧЛЕН 30
Член на Общото събрание няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, негов съпруг(а) или роднина по права линия - без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително.
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ЧЛЕН 31.
Управителният съвет е постоянно действащ изпълнителен и оперативен орган на сдружението, който пряко ръководи неговата дейност в периодите между заседанията на Общото събрание.

ЧЛЕН 32.
Управителният съвет се състои от 5 души, които се избират от Общото събрание за срок от 3 години.

ЧЛЕН 33.
Управителният съвет:
1. Представлява Сдружението, определя обема на представителна власт на неговите членове;
2. Приема заявленията за членство и нови членове в Сдружението;
3. Решава всички въпроси по разпореждане с имуществото и целесъобразно разходване на средствата;
4. Свиква Общо събрание, подготвя заседанията му и определя делегатската квота;
5. Подготвя отчета за дейността на Сдружението, подготвя проект за бюджет;
6. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
7. Отчита се пред Общото събрание поне един път годишно.

ЧЛЕН 34.
До избиране на нов Управителен съвет, старият Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ЧЛЕН 35.
Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя най-малко един път на три месеца.
Председателят е длъжен да свика заседание и по писмено искане на една трепа от членовете му.
Заселението се ръководи от Председателя, а ако той отсъства - от определен от него член.

ЧЛЕН 36.
Управителният съвет може да взема решения , ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.

ЧЛЕН 37.
Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО

ЧЛЕН 38.
Председателят на Сдружението е и Председател на Управителния съвет. Председателят представлява Сдружението. Той има право да подписва всички книжа и документи от името на Сдружението.

ЧЛЕН 39.
Председателят организира стопанисването на имуществото и воденето на отчетността на Сдружението.
За подпомагане на своята дейност Председателят има право да създава помощни органи и да назначава свои сътрудници, както и да им делегира права.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

ЧЛЕН 40
(1) Сдружението за осъществяване на обществено-полезна дейност, предвидена в чл. 4 от настоящия устав е длъжно да води следните книги:
1. Книга за протоколите на проведените Общи събрания на Сдружението;
2. Книга за протоколите на Управителния съвет на Сдружението.
Протоколите се подписват от ръководещия заседанието и от лицето, изготвило протокола и двамата отговарят за верността на съдържанието им.
(2) Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност, изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмата на организацията и постигнатите резултати;
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. Финансовия резултат.
(3) Докладът за дейността на Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност е публичен и се публикува в Бюлетина на Централния регистър при Министерство на правосъдието.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

ЧЛЕН 41.
(1) Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите на сдружението.
(2) Подборът на лицата и начинът за тяхното подпомагане от Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност се извършва в зависимост от целите и финансовите възможности на Сдружението, по обявен определен ред - мотивирани проекти с финансова обосновка.
Информацията за реда, по който се извършва подборът е общодостъпна и се вписва в централния регистър към Министерство на Правосъдието.
(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание на Сдружението, с обикновено мнозинство. С квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Сдружението се взима мотивирано решение, когато то е в полза на:
1. Лица от състава на управителните му и другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
2. Лица, били в състава на управителните му органи до две години преди датата на вземане на решението;
3. Юридически лица, финансирали Сдружението до три години преди датата на вземане на решението;
4. Юридически лица, в които посочените лица в точка 1. и 2. са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решение.

(4) Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. I, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидно полза на Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, обявени публично.

ЧЛЕН 42.
Сдружението, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

ЧЛЕН 43.
Сдружението може да бъде прекратено с решение на Общото събрание.

ЧЛЕН 44.
Сдружението може да бъде прекратено с решение на Софийски градски съд, когато:
1. Дейността му противоречи на закона, на Устава, на обществения ред или на добрите нрави;
2. Е обявено в несъстоятелност;
3. В други предвидени в закона случаи.

ЧЛЕН 45.
При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. Упълномощен за извършването й е упълномощено от Управителния съвет лице - ликвидатор.

ЛИКВИДАЦИЯ

ЧЛЕН 46
(1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако тона е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.
(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на;
1. Учредителите и настоящите и бивши членове;
2. Лицата били в състава на органите му и служителите му;
3. Ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
4. Съпрузи на лицата по т. 1 - 3;
5. Роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително;
6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват взимането на решения.

ЧЛЕН 47
(1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите се предоставя, по решение на съда, на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното сдружение. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното Сдружение за общественополезна дейност.

Този Устав е приет на Учредителното събрание на Сдружение Академичен кръг по сравнително литературознание на 9 март 2001 г. в град София.
Допълненията, отнасящи се до осъществяване на общественополезната дейност на Сдружението, обхващат новите членове - чл. 40, чл. 41,чл. 42, чл. 46 и чл. 47 и са приети на 28 май 2001 г. от Общото събранието, обявено по надлежен ред в Държавен вестник.
Измененията на чл. 3, чл. 13, чл. 19, т. 3 и чл. 25 от Устава са приети от Общото събранието, обявено по надлежен ред в Държавен вестник бр. 20/11. 03. 2011 и проведено на 27 април 2011 г.